Koniec Świata powie Ci dokąd warto pojechać i jak to zrobić tanio. Co więcej, powiedzą Ci o tym ludzie, którzy znają dany kraj na wylot, bo mieszkają w nim lub byli w nim wielokrotnie. Dowiesz się co zobaczyć, co zjeść, na co się szczepić, obejrzyjsz zdjęcia i posłuchasz muzyki. Jeśli jedziesz gdzieś z plecakiem, znajdziesz tu wszystko czego szukasz.


Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

brak nowości na liście.

REGULAMIN SERWISU KONIECSWIATA.NET

Definicje

Administrator –administratorem i właścicielem serwisu KoniecSwiata.net jest firma Koniecswiata.net sp.c. z siedzibą w Warszawie (00-511), ul. Nowogrodzka 31, NIP: 7010489897

Konto – zbiór danych umieszczonych w ramach Serwisu, przypisany do danego Użytkownika, w ramach którego przechowywana jest informacja o Użytkowniku.

Materiał - każdy wytwór działalności człowieka, zarówno umysłowej jak i fizycznej, niezależnie od stopnia jego ukończenia, przeznaczenia, wartości, wielkości i innych okoliczności, który jest utrwalony w postaci zapisu cyfrowego i zarejestrowany w Serwisie zgodnie z Regulaminem. W szczególności: tekst, zdjęcie, komentarz na forum, informacja o tanim locie lub sposobie połączenia lotów, link do usługi zewnętrznej, aktualizacja danych.

Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu

Redakcja - Administrator lub osoby wyznaczone przez niego do redagowania, obróbki i oceny jakości Materiałów wprowadzanych na stronę koniecswiata.net.

Regulamin – niniejszy regulamin

Rejestr – prowadzony w ramach Serwisu zbiór informacji i danych o Użytkownikach oraz rejestrowanych przez nich Materiałach (zdjęciach, tekstach itp.)

Rejestracja Materiału – czynność faktyczna polegająca na wgraniu (uploadzie) Materiału przez Użytkownika do Rejestru lub przesłanie go do Redakcji w treści bądź załącznikach wiadomości e-mail w celu publikacji w Serwisie, lub zamieszczenie Materiału w serwisie przy użyciu narzędzi front end służących do tego (takich jak forum, system komentarzy lub mechanizmu dodawania porad).

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.koniecswiata.net stworzona i utrzymywana przez Administratora

Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację niniejszego regulaminu

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu biernie (czytanie, przeglądanie stron) lub czynnie (współtworzenie treści, publikowanie Materiałów). Użytkownik może, ale nie musi posiadać Konto w Serwisie 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, Rejestru, ich elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, Logo, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu i Rejestru do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub Rejestru lub ich elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.
 3. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.koniecswiata.net i służy propagowaniu wiedzy na temat odpowiedzialnego, bezpiecznego podróżowania indywidualnego (backpackingu) poprzez publikację porad i informacji na temat destynacji turystycznych przez osoby dysponującą wiedzą na ich temat. Znaczna część serwisu jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych jako wspólnie tworzona przez pasjonatów baza sprawdzonej, rzetelnej wiedzy.
 4. W Serwisie umieszczane są także informacje lub oferty innych podmiotów niż Użytkownicy, a część powierzchni Serwisu udostępniana jest przez Administratora  na przedstawianie różnego rodzaju informacji i ofert, które są dostarczane przez inne podmioty, w tym również treści reklamowe, usługowe lub afiliacyjne.
 5. W przypadku umów zawieranych przez Użytkownika z reklamodawcami lub afiliantami Serwisu (takich, jak m.in. zakup biletu lotniczego lub polisy ubezpieczenia podróży), Administrator nie jest stroną umowy. Są nimi każdorazowo Użytkownik i jego kontrahent, z którym Użytkownik zawarł umowę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Treści podmiotów trzecich publikowane w Serwisie nie są również ofertą handlową Administratora, a kształt ogłoszenia, oferty, rekomendacji czy reklamy jest publikowany na życzenie i wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego.
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług płatnych bądź bezpłatnych, również tych niewymagających rejestracji, jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających rejestracji, dokonanie skutecznej rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków świadczenia tych usług zgodnie z Regulaminem.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 9. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu lub Rejestru, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Rejestru lub  korzystanie z nich. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 10. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownicy powinni dysponować przeglądarką IE9, Chrome 43, Firefox 40 lub wyższą, odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniem mającym dostęp do sieci, w tym oprogramowaniem zabezpieczającym ten sprzęt i oprogramowaniem zabezpieczającym przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich (również za pomocą wirusów, trojanów, keyloggerów i innych programów tego typu). Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, włączenia w przeglądarce obsługi języka Java Script oraz akceptacji cookies. 
 11. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Rejestru wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

II. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy Użytkownikom usługę polegająca na umożliwieniu przeglądania treści zawartych w Serwisie, kontaktowania się z innymi Użytkownikami, wymiany opinii w formie forum oraz współtworzenia treści Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług wymagają dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis, czytać treści zawarte w Serwisie, przeglądać zdjęcia, korzystać z forum, używać interaktywnych map, kontaktować się z innymi Użytkownikami za pomocą serwisu. Niektóre z tych czynności wymagają bezpłatnej rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług, zarówno tych wymagających rejestracji i nie wymagających rejestracji, następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez skorzystanie z mechanizmów sprzedaży usługi dostępnych w Serwisie oraz wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Administrator określa w ramach Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.
 6. Część usług płatnych dostępnych dla Użytkownika w Serwisie jest świadczona przez podmioty trzecie. Korzystanie z tych Usług oznacza zawarcie odrębnej umowy z usługodawcą, zgodnie z art. 1 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 7. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu na stronie internetowej, na której Serwis jest udostępniany.

III. Mechanizm Rejestracji Materiałów

 1. Każdy Użytkownik posiadający dostęp do Serwisu za pomocą swojego Konta może dokonywać Rejestracji Materiałów w Rejestrze, zgodnie z Regulaminem. Niektóre Materiały (m.in. elementy poradnika lub treści zawarte na Kartach Krajów) przed publikacją w Serwisie muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję lub dostosowane przez niego do formy obowiązującej w Serwisie.
 2. Rejestracja Materiałów w Rejestrze następuje za pomocą funkcjonalności Serwisu (upload, forum, wiadomości) oraz w ramach korespondencji e-mail prowadzonej z Administratorem lub osobami przez niego do tego wyznaczonymi w celu publikacji Materiału użytkownika w Serwisie (przesłanie tekstu do redakcji, zdjęć do publikacji). 
 3. Do prawidłowej i skutecznej Rejestracji Materiału niezbędne jest by Użytkownik:
  1. wybrał Materiał, który ma zostać objęty Rejestracją i dokonał jego wgrania do Rejestru w formie, wielkości i trybie zgodnym z Regulaminem. 
  2. Przesłał go do redakcji Serwisu za pomocą poczty e-mail z intencją opublikowania do przez Administratora w Serwisie
  3. skorzystał z ogólnodostępnych funkcjonalności serwisu, takich jak forum, system komentarzy czy system dodawania tanich połączeń lotniczych.
 4. Administrator przechowuje i archiwizuje zarejestrowane Materiały zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Usunięcie przez Użytkownika Konta nie jest jednoznaczne z usunięciem z Serwisu wszystkich Materiałów zarejestrowanych przez niego w Serwisie. Rejestracja Użytkownika i publikacja Materiałów to dwie odrębne funkcjonalności niepowiązane ze sobą. Użytkownik może zażądać od Redakcji usunięcia z serwisu wprowadzonych przez siebie Materiałów lub Konta w dowolnym momencie.

IV. Publikacja Materiałów w Serwisie.

 1. Za publikację Materiałów w Serwisie Użytkownicy nie otrzymują od Administratora wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. 
 2. Publikacja Materiałów Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna.
 3. Wszystkie Materiały wprowadzane przez użytkowników pozostają ich własnością intelektualną. Wszystkie informacje wprowadzone przez użytkownika będą podpisane jego nazwiskiem, nickiem lub pseudonimem. Wyjątek stanowi sekcja „Factbook” na Karcie Kraju, zawierająca wyłącznie skrótowe informacje praktyczne, które nie są podpisywane oraz niektóre zastosowania w Serwisie wykorzystujące zdjęcia Użytkowników. Właścicielem wszelkich praw do wprowadzonych przez Użytkownika treści pozostaje użytkownik, który może zarządzać nimi w dowolny sposób.
 4. Poprzez Rejestrację Materiału Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wprowadzonych przez siebie treści przez innych Użytkowników wyłącznie w zakresie ich osobistego użytku (m.in. drukowania treści, przesyłania ich innym Użytkownikom, korzystanie z porad). Wykorzystywanie przez Użytkowników treści pobranych z serwisu do celów komercyjnych jest zabronione.
 5. Treści użytkowników publikowane w części redakcyjnej Serwisu podlegają redagowaniu. Użytkownik rejestrujący Materiał wyraża zgodę na jego zredagowanie przez Redakcję (zwłaszcza na skróty, korektę, poprawki językowe i stylistyczne czy opublikowanie tylko fragmentu tekstu lub niektórych zdjęć). 
 6. Rejestrując Materiał, Użytkownik oświadcza, że dysponuje do niego wszelkimi prawami autorskimi i majątkowymi. Za wszelkie naruszenia praw autorskich i pokrewnych przez Użytkownika rejestrującego Materiał odpowiada Użytkownik. Dotyczy to zwłaszcza prawa własności intelektualnej, jak również prawa do rozpowszechniania wizerunku osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały wprowadzone do serwisu przez Użytkowników. Za zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich odpowiada Użytkownik.
 7. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści i opinie publikowane przez Użytkowników oraz efekty ich wykorzystania przez osoby trzecie, nawet jeśli przejdą one proces redagowania. Użytkownik publikuje wszystkie treści na własną odpowiedzialność.
 8. Użytkownik przez Rejestrację Materiału udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na jego używanie i rozpowszechnianie w zakresie następujących pól eksploatacji: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – do wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekładu, przechowywania w dowolnej postaci i zwielokrotniania utworu. 
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – do wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w sieci internet, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, publicznego udostępniania utworu innym Użytkownikom w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, 
  3. wykorzystywania do celów promocyjnych Serwisu, w tym promocji usług i funkcjonalności Serwisu oraz jego afiliantów poza samym Serwisem, m.in. w sieciach i serwisach typu social network, reklamach Serwisu lub jego usług w internecie, prasie lub na nośnikach typu outdoor, w newsletterach, bez każdorazowego podpisania Materiału nazwiskiem lub pseudonimem Użytkownika.
  4. Wykorzystania Materiału w formie promocyjnego teasera, np. w postaci ilustrowanego tekstu rozpowszechnianego w sieciach i serwisach typu social network lub ilustracji taniego połączenia lotniczego promowanego jako porada Serwisu dla Użytkowników, bez każdorazowego podpisania Materiału nazwiskiem lub pseudonimem Użytkownika.
  5. Do publikacji Materiału w kanałach social media skorelowanych z Serwisem, o ile Materiał wykorzystany w ten sposób będzie służył propagowaniu serwisu, jego usług lub funkcjonalności. Dotyczy to w szczególności, ale nie tylko, kanałów w serwisach Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Flickr i innych im podobnych.
 9. Użytkownik może wycofać wskazaną wyżej licencję w dowolnym momencie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przez wyrażenie takiej woli w fomie e-mail na adres redakcja@koniecswiata.net. W celu wycofania zgody, Użytkownik zobowiązany jest wskazać wszystkie miejsca w serwisie (wraz z adresami URL podstron), z których Administrator winien usunąć Materiały Użytkownika. 
 10. Materiały naruszające prawa autorskie lub pokrewne osób trzecich powinny zostać przez nie zgłoszone Administratorowi i zawierać lokalizację URL danego Materiału w serwisie oraz oświadczenie poświadczające autorstwo zgłaszanego Materiału.

V. Część płatna Serwisu

 1. Administrator może ograniczyć dostęp do części funkcjonalności Serwisu niektórym Użytkownikom lub uzależnić ten dostęp od wniesienia opłaty za korzystanie z niej.
 2. W części płatnej Serwisu nie będą pojawiać się Materiały Użytkowników zarejestrowane przez nich w Serwisie do otwartej, bezpłatnej publikacji.
 3. Użytkownik może udzielić stosownej licencji Administratorowi na wykorzystanie materiałów w części odpłatnej Serwisu na mocy odrębnego porozumienia.

VI. Bezpieczeństwo Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
 3. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu lub Rejestru może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator może, ale nie musi informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. 
 4. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator nie musi informować Użytkowników. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania serwisu i problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji serwisu. 
 5. Administrator nie odpowiada też za utratę danych przechowywanych na Kontach Użytkowników w przypadku ich utraty z jakiegokolwiek powodu. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu bez podania przyczyny.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail redakcja@koniecswiata.net. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Konta, pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Konta, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do tego Konta.

VIII. Dane Użytkowników

 1. Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji Konta zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail, zawierających newsletter Serwisu i/lub treści promocyjne innych firm lub redakcji. Zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail użytkownik może w każdym momencie.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta udziela Administratorowi dobrowolnej zgody do przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych na zasadach obowiązującego prawa art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926), związanej z podaniem tych danych do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami prawa. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych wyłącznie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu jego Konta.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 3. Usunięcie konta, o którym mowa w pkt III (5) nie skutkuje rozwiązaniem zawartej Umowy i nie jest jednoznaczne z usunięciem z Serwisu wszystkich Materiałów zarejestrowanych przez niego w Serwisie
 4. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Administratora. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu. 
 5. Administrator może odmówić świadczenia Usługi wymagającej rejestracji w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

X. Postanowienia końcowe

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu. 
 3. W przypadku zmiany struktury własności Serwisu, jego cesji lub odsprzedaży, przedmiotem obrotu jest Serwis wraz ze wszystkimi treściami i Kontami zarejestrowanych Użytkowników. Z tego tytułu użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia, część udziałów ani honorarium. Nowy właściciel lub współwłaściciel Serwisu przejmuje w takiej sytuacji wszystkie zobowiązania i powinności wynikające z Umów zawartych z dotychczasowymi Użytkownikami i nabywa prawa Administratora.